‌‌مشكلات‌ خشك‌ شدن‌ مرکب چاپ افست

خشك‌ شدن‌ يك‌ كار چاپي‌ با مركب‌ هاي‌ چاپ افست‌ ورقي‌ ممكن‌ است‌ با اشكالات‌ مختلفي‌ همراه‌ باشد. هر يك‌ از اين‌ اشكالات‌ خود ناشي‌ از دلايل‌ متفاوتي‌ است. در زير ابتدا هر كدام‌ از اين‌ اشكالات‌ مطرح‌ مي‌شود. پس‌ از ذكر دلايل‌ آن‌ها، راه‌حل‌هاي‌ مناسب‌ پيشنهاد مي‌شود. مشکلات خشک شدن مرکب چاپ و راه حل آن:

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ: گچي‌ شدن

‌‌در اين‌ حالت‌ رنگدانه‌ خشك‌ مي‌شود و حالت‌ گچي‌ پيدا مي‌كند. چهار علت‌ براي‌ بروز اين‌ حالت‌ وجود دارد:

‌‌1 – كاغذ جذب‌ بالايي‌ دارد.
‌‌2 – مركب‌ خيلي‌ نرم‌ است.

‌‌چنانچه‌ گچي‌ شدن‌ به‌خاطر اين‌ دو دليل‌ باشد، بايد مركب‌ مناسب‌ براي‌ نوع‌ كاغذ انتخاب‌ شود و وارنيش‌ با چسبندگي‌ زياد و مقاوم‌ به‌آب‌ اضافه‌ شود.

‌‌3 – ميزان‌ رنگدانه‌ در مركب‌ بالاست.

‌‌براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ نيز بايد مركب‌ مناسب‌ با نوع‌ كاغذ انتخاب‌ شود. وارنيش‌ و خشك‌كن‌ اضافه‌ شود.

‌‌4 – مركب‌ بسيار آهسته‌ خشك‌ مي‌شود.

‌‌براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ بايد به‌مركب‌ خشك‌كن‌ اضافه‌ شود يا كار با مركب‌ حاوي‌ رزين‌ سخت‌ چاپ‌ شود و گاهي‌ مي‌توان‌ نوع‌ مركب‌ را عوض‌ كرد و مركبي‌ را انتخاب‌ كرد كه‌ حرارت‌ بسيار كمي‌ براي‌ خشك‌ شدن‌ نياز داشته‌ باشد.

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ : سايه‌ انداختن‌

م‌‌شکلات خشک شدن مرکب چاپ: سايه‌ انداختن‌ يعني‌ اين‌ كه‌ سايه‌ تصوير چاپ‌ شده‌ از طرف‌ ديگر ورق‌ كاغذ ظاهر مي‌شود. دو دليل‌ براي‌ بروز اين‌ عيب‌ وجود دارد:

‌‌1 – مركب‌ بسيار سريع‌ خشك‌ مي‌شود.

‌‌2 – بخار ناشي‌ از تبخير حلال‌ها از مركب‌ چاپ‌ شده‌ باعث‌ دير خشك‌ شدن‌ مركب‌ از طرف‌ پشت‌ مي‌شود.

‌‌براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ بايد كار چاپي‌ را باد بدهيد، تعداد كمتري‌ از كارهاي‌ چاپ‌ شده‌ را در يك‌ دسته‌ قرار دهيد. آن‌ طرف‌ از كاغذ را كه‌ چاپ‌ بيشتري‌ دارد   اول‌ چاپ‌ كنيد، 24 ساعت‌ صبر كنيد تا يك‌ طرف‌ كاملاً خشك‌ شود و سپس‌ طرف‌ ديگر را چاپ‌ كنيد. بين‌ هر دو ورق‌ چاپ‌ شده‌ را يك‌ ورق‌ نچسب‌ و ليز بگذاريد.

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ: دير  خشک شدن مرکب چاپ

‌‌مركب‌ چاپ‌ به طور معمول بايد بين‌ 2 تا 4 ساعت‌ خشك‌ شود. هشت‌ دليل‌ باعث‌ مي‌شود تا مركب‌ بسيار كند خشك‌ شود.

‌‌1 – خشك‌كن‌هاي‌ مركب‌ نامناسب‌ يا ناكافي‌ است: براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ بايد خشك‌ شدن‌ مركب‌ را قبل‌ از چاپ‌ روي‌ كاغذ آزمايش‌ كنيد، به‌مركب‌ خشك‌كن‌ اضافه‌ كنيد، از سازندهِ‌ مركب‌ بخواهيد كه‌ در فرمول‌ مركب‌ تجديدنظر كند.

‌‌2 – مركب‌ حاوي‌ مقدار زيادي‌ خشك‌كن‌ است‌ و خشك‌كن‌ بيش‌ از حد باعث‌ نرمي‌ مركب‌ مي‌شود: مركب‌ را با مركبي‌ ديگر كه‌ حاوي‌ خشك‌كن‌ كمتري‌ است، جايگزين‌ كنيد.

‌‌3 – مركب‌ بسيار نرم‌ است: براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ بايد كمي‌ از رزين‌ به‌كار رفته‌ در مركب‌ را به‌آن‌ افزود يا اين‌ كه‌ آن‌ را با مركبي‌ مشابه‌ ولي‌ غليظ‌ تعويض‌ كرد.

‌‌4 – محلول‌ آب‌ بسيار اسيدي‌ است: بايدPH  را بين‌ 5/4 تا 5/5 نگه‌ داشت. محلول‌ آب‌ غليظ‌تري‌ استفاده‌ شود.

‌‌5 – هواي‌ كافي‌ به‌چاپ‌ نمي‌رسد: بايد  كاغذها‌ را  باد  دهيد. تعداد  كمتري   از كارهاي‌ چاپي‌ را  در  يك‌ دسته‌ قرار دهيد. از مقدار بيشتري‌ اسپري‌ يا پودرخشك كن ‌ استفاده‌ كنيد.

‌‌6 – رطوبت‌ نسبي‌ خيلي‌ بالاست: بايد از كاهش‌دهندهِ‌ رطوبت‌ استفاده‌ كنيد، از تهويه‌ مطبوع‌ در محيط‌ استفاده‌ كنيد. با مصرف‌ الكل‌ مقدار آب‌ را به‌حداقل‌ برسانيد. به‌كاغذ ‌ باد بدهيد و به‌محلول‌ آب‌ ، مواد خشك‌كن‌ بيافزاييد.

‌‌7 – مركب‌ در مقابل‌ آب‌ ضعيف‌ است: از مركب‌ مقاوم‌تري‌ در برابر آب‌ استفاده‌ كنيد، كمي‌ از رزين‌ مركب‌ را به‌آن‌ اضافه‌ كنيد.نوردها و دستگاه‌ چاپ‌ را در حالت‌ مناسب‌ قرار داده‌ و تنظيم‌ كنيد. به‌محلول‌ آب‌ الكل‌ يا مشتقات‌ الكلي‌ بيافزاييد.

‌‌8 – كاغذ بيش‌ از حد اسيدي‌ است: كاغذ را عوض‌ كنيد.

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ: ضعف  مقاومت‌ سايشي‌

‌‌در اين‌ حالت‌ مركب‌ خشك‌ شده‌ در برابر سايش‌ حالت‌ ماسيدگي‌ نشان‌ مي‌دهد.

‌‌چهار دليل‌ براي‌ بروز اين‌ عيب‌ وجود دارد:

‌‌1 – مركب‌ خيلي‌ آهسته‌ خشك‌ مي‌شود: بايد راه‌حل‌هاي‌ دير خشك‌ شدن‌ را ببينيد يا از مركب‌ساز   بخواهيد   مركب ‌ را  دوباره  فرموله ‌ كند.

‌‌2 – مقاومت‌ مركب‌ در برابر ساييدگي‌ خيلي‌ كم‌ است: به‌مركب‌ واكس‌ اضافه‌ كنيد.

‌‌3 – مركب‌ بيش‌ از حد نرم‌ است: از مركب‌ساز بخواهيد تا فرمولش‌ را عوض‌ كند و وارنيش‌ سنگين‌تري‌ به‌مركب‌ اضافه‌ كنيد.

‌‌4 – كاغذ زبر و ناصاف‌ است: كاغذ مناسب‌تري‌ انتخاب‌ كنيد. واكس‌ مناسب‌ به‌مركب‌ بيافزاييد. روي‌ چاپ‌ را با ورني‌ پوشش‌ دهيد.

مشکلات خشک شدن مرکب چاپ: خراشيدگي‌

‌‌در اين‌ حالت‌ مركب‌ چاپ‌ شده‌ كه‌ بيش‌ از حد خشك‌ شده‌ است‌ در خط‌ تا و در هنگام‌ جابه‌جايي‌ و حركت‌ كاغذها خراشيده‌ و پاك‌ مي‌شود. يك‌ دليل‌ براي‌ بروز اين‌ عيب‌ وجود دارد:

‌‌- لايه‌ مركب‌ چاپ‌ شده‌ بيش‌ از حد سخت‌ و خشك‌ است: براي‌ رفع‌ اين‌ علت‌ بايد به‌مركب‌ واكس‌ اضافه‌ كنيد، خشك‌كن‌ مركب‌ را كاهش‌ دهيد و كاغذ را عوض‌ كنيد.

‌‌مشكلات‌ خشک شدن‌ ‌‌در مركب‌ هاي‌ چاپ افست‌ رول‌

سريع‌ خشك‌ شدن‌

‌‌مركب‌ در اين‌ حالت‌ بسيار سريع‌ خشك‌ مي‌شود و روي‌ دستگاه‌ چاپ‌ ناپايدار است‌ و علت‌ آن‌ زود تبخير شدن‌ مركب‌ است. براي‌ رفع‌ اين‌ عيب‌ بايد از مركب‌ساز بخواهيد فرمول‌ مركب‌ را عوض‌ كند.

علامت ‌خراشیدگی

‌‌در اين‌ حالت‌ علامت‌هاي‌ خراشيدگي‌ روي‌ سطح‌ چاپ‌ شده‌ ظاهر مي‌شود.

‌‌چهار علت‌ براي‌ بروز اين‌ عيب‌ وجود دارد:

‌‌1 – مركب‌ خيلي‌ آهسته‌ خشك‌ مي‌شود. براي‌ رفع‌ اين‌ عيب‌ بايد از مركب‌ساز بخواهيد تا در فرمولش‌ تجديدنظر كند و يا اين‌ كه‌ از مركبي‌ استفاده‌ كنيد كه‌ براي‌ خشك‌ شدن‌ به‌گرماي‌ كمّي‌ نياز داشته‌ باشد.

‌‌2 – درجه‌ حرارت‌ خشك‌كن‌ بسيار پايين‌ است: بايد درجه‌ حرارت‌ خشك‌كن‌ را اضافه‌ كنيد.

‌‌3 – رول‌ كاغذ بيش‌ از حد گرم‌ است: سيستم‌ خنك‌كنندهِ‌ رول‌ را بازبيني‌ كنيد و با دماسنج‌ صنعتي‌ درجه‌ حرارت‌ را كنترل‌ كنيد.

‌‌4 – نورد هوا بر نورد برگشت‌ ساييده‌ مي‌شود: بايد ماده‌ ليزكننده‌ به  نوردها  بماليد.

چسبناك‌ بودن‌ ورق‌هاي‌ چاپ‌ شده‌

‌‌اين‌ مشكل‌ به‌دليل‌ دير خشك‌ شدن‌ مركب‌ بروز مي‌كند و براي‌ رفع‌ آن‌ بايد مركبي‌ كه‌ در حرارت‌ پايين‌ خشك‌ مي‌شود مصرف‌ كنيد، درجه‌ حرارت‌ خشك‌كن‌ را بالا ببريد.

درجه