تعریف چرایی وجود محک آزما

شرکت تحقیقات کاربردی محک آزما (بخش خصوصی) در سال 1373 تأسیس شد. تجربیات خود اتکایی در زمینه های فنی، صنعتی و علمی در دوره های زمانی مختلف از جمله دوران تحریم باعث شد تا با استفاده از توان علمی نیروهای جوان در صدد همیاری با صنعت و تولیدکنندگان باشیم.

هدف مجموعه کمک به توسعه تولید و حل مسائل صنعتگران از طریق به کارگیری نیروهای علمی کشور در کنار تجربیات صنعتگران می باشد.

اصلی ترین هدف شرکت محک آزما، ضرورت توجه به ایجاد اشتغال مولد، و بکار گیری هرچه بیشتر جوانان تحصیل کرده و ممتاز کشورمان در میدان های صنعت می باشد.

این هدف گذاری با اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ، اهمیت اعتماد به نفس و ضرورت خود باوری ملی را جلوه گر تر می نماید.

با توجه به ظرفیت علمی کشور و تجارب صنعتگران محترم، باور داریم توسعه تولید و حل مشکلات صنعتگران امری دور از دسترس نیست و توان تغییر در تکنولوژی تولید محصولات قدیمی و یا تولید محصولات جدید با ابزار موجود را داریم.