مطالب توسط hadizadeh

ویژگی های مرکب چاپ

ساختار و ویژگی های مرکب چاپ: مرکب های چاپ مایعات یا خمیرهای رنگی هستند که جهت انتقال تصاویر از یک فرم به سطوح مختلف چاپی به کار می روند.

تکنولوژی جوهر چاپ

جوهر چاپ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻪ از دﯾﺴﭙﺮﺳﯿﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه دﻗﯿﻖ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ در ﯾﮏ روﻏﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.